Witzige Frage an Siri (iPhone 4S): Sinn des Lebens

Witzige Frage an Siri (iPhone 4S): Sinn des Lebens